Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Acu Haven

Kauhalavägen 25, Kyrkslätt, Finland 02510 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Acu Haven

Välkommen till Acu Haven! (Pls scroll down for English.) Hej, Jag, Camilla Ylenius, är sjuksköterska sedan 1990. Redan då under min utbildning kom jag även i kontakt med traditionell kinesisk medicin (TKM), men det dröjde innan jag egentligen började studera denna flera tusenåriga läkekonst och visdom. Jag har inte lagt vår västerländska medicinska kunskap åt sidan, men hittat en läkekonst som verkligen ser hela människan där det fysiska och psykiska hör ihop. Jag har studerat till diplomerad akupressör/stessterapeut på Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm. Inom TKM ser man kroppen som ett energisystem. Energin skall flöda i vissa banor och i specifika riktningar för att försörja kroppen med näring och energi så att alla processer kan ske harmoniskt. Obalans och sjukdom uppstår när något eller några av dessa flöden (meridianer) störs. Detta kan ha såväl fysiskt som psykiskt ursprung. För att förstå helheten tittar man på den bakomliggande orsaken till varför ett problem uppstått och behandlar därefter. Ibland behöver ett mera akut besvär först tas om hand som ex ett migränanfall, men sedan är det viktigt att försöka hitta orsaken till den starka huvudvärken och behandla. Genom att ex sätta nålar (akupunktur), eller med fingertryck (akupressur) stimulera specifika punkter på kroppen, kan man balansera flödet och därmed ge personen goda förutsättningar att bli frisk igen. Själv behandlar jag med hjälp av mina fingrar, dvs akupressur. Under en behandling som brukar ta ca en timme, får du ligga på rygg på en massagebrits. För att jag lättare skall kunna känna var akupunkterna är behöver du vara klädd i mjuka, tunna kläder så som joggingbyxor och t-skjorta. Det finns filt att lägga över sig, så du kommer inte frysa. Behandlingsförslag; Stress, livet känns ur balans. Håglöshet, nedstämdhet och trötthet, sömnsvårighet. Huvudvärk/ migrän. Sura uppstötningar, problem med mage och tarmar. Eksem, allergi. Högt blodtryck, spänning/ smärta i nacke, axlar, rygg. Klimakteriebesvär, PMS. Täppta bihålor. Svettning, frusenhet mm. Jag erbjuder även klassisk massage samt Indisk huvud- och ansiktsmassage. Välkommen med ett specifikt behov eller kanske för att mera allmänt balansera en stressad kropp och själ. Camilla Ylenius Akupressör/ stressterapeut Acu Haven ............. Hello, I, Camilla Ylenius, have been a nurse since 1990. Back then, during my education, I also came in contact with traditional Chinese medicine (TKM), but it took a while before I actually started studying this several thousand-year-old medicine and wisdom. I have not put our Western medical knowledge aside, but found a medical art that really sees the whole person where the physical and mental belong together. I have studied to be a certified acupressor / stress therapist at Axelsons Gymnastiska Institut in Stockholm. Within TCM the body is seen as an energy system. The energy must flow in certain paths and in specific directions to supply the body with nourishment and energy so that all processes can take place harmoniously. Imbalance and illness occur when one or more of these flows (meridians) are disturbed. This can have both physical and mental origins. To understand the whole, one looks at the underlying cause of why a problem has arisen and treats it accordingly. Sometimes a more acute problem first needs to be taken care of, such as a migraine attack, but then it is important to try to find the cause of the strong headache and treat it. By, for example, putting needles (acupuncture), or with finger pressure (acupressure) stimulating specific points on the body, you can balance the flow and thus give the person good conditions to get well again. I use my fingers, ie acupressure. During a treatment that usually takes about one hour, you will lie on your back on a massage table. To make it easier for me to feel where the acupuncture points are, you need to wear soft, thin clothes such as jogging pants and a t-shirt. Treatment suggestions; Stress, life feels out of balance. Insomnia, depression and fatigue, sleeping difficulties. Headache /migraine. Acid reflux, problems with stomach and intestines. Eczema, allergies. High blood pressure. Tension or pain in neck, shoulders, back. Menopausal symptoms, PMS. Clogged sinuses. It’s also possible to book classic massage or Indian head and face massage. Welcome with a specific need or perhaps to more generally balance a stressed body and soul. Camilla Ylenius Acupressor / stress therapist Acu Haven Read more