Our Services

Slutkontroll

Här bokar du din slutkontroll. En förutsättning för att kunna boka en slutkontroll för fjärrvärme eller fjärrkyla är att du har fått ett svar från oss i form av ett Granskningsbrev. I brevet finns information inför den kommande slutkontrollen. Här finns också ett mätpunktsnummer som du måste ange i bokningen. Read more